Újrafelfedezés és közvetítés

 

Anyanyelv-és irodalomtanítási továbbképző tanfolyam a 7-12. évfolyamon tanító magyartanárok számára

(120 óra – kéthetenként 6 óra)

Keresztféléves képzés: 2007. február 1-től  2008 január végéig

 

A tanfolyam célja: a tanfolyamon résztvevő tanárok nyelvészeti és irodalmi tudásanyagának felfrissítése, módszertani kultúrájuk gazdagítása. Új tudományos megközelítésmódok és felismerések közvetítése. Közös műelemzési gyakorlatok során a műelemzési eszköztár gazdagítása, új tananyag-szervezési és didaktikai eljárások megismerése, illetve megvitatása, kritikus elsajátítása; a kooperatív tanulás, a tapasztalatcsere által nyújtott lehetőségek kiaknázása. A tanfolyam kétharmadát előadások és hozzájuk kapcsolódó konzultációk töltik ki, míg a fennmaradó egyharmadban műelemzési, óratervezési és tantervkészítési gyakorlatok folynak majd.


I. A tanfolyamot alkotó modulok (résztémák) felsorolása – kötelező és ajánlott szakirodalom jegyzéke

 

1. Régi művekről új megközelítésben (80% elmélet – 20% gyakorlat)

 E modulban a magyar irodalom és a világirodalom klasszikusairól, a kánon, a "törzsanyag" pilléreiről tartanak előadásokat és konzultációkat olyan tudósok, akik a legfrissebb kutatási eredmények, megközelítési módok segítségével a közismertet új fénybe tudják állítani.

 

2. Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán (100% gyakorlat)

Szakavatott tudósok és gyakorlott tanárok vezetésével a tanfolyam résztvevői a közös műelemzések mellett egyfelől a szakirodalom órai-iskolai adaptálásának lehetőségeit, másfelől a (közös) műelemzések lépéseinek, illetve eredményeinek tanórai didaktikai transzformálását, tanórai alkalmazásának módozatait gondolják végig.

 

3. Modern nyelvészet és nyelvtantanítás (80% elmélet – 20% gyakorlat)

E részprogram keretében a modern nyelvtudomány az iskolai kereteken eddig kívül maradt, de ott valójában jól gyümölcsöztethető kutatási irányaival, illetve eredményeivel ismerkednek meg a résztvevők.

 

4. Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok a magyarórán (20% elmélet – 80% gyakorlat)

 A NAT és az érettségi követelményrendszer által erősen hangsúlyozott, de eddig a felsőoktatásban és az iskolai gyakorlatban a kelleténél talán kisebb nyomatékot kapott képességfejlesztési területhez kapcsolódó tevékenységtípusok és részprogramok megismerése, elemzése, némelyikük szimulációs gyakorlatokban való kipróbálása.

 

5. Művek párbeszéde - a régieket megszólító újak: (60% elmélet – 40% gyakorlat)

E modulban a legújabb magyar (és világ) irodalom néhány olyan alkotásának elemzésére, értelmezésére kerül sor, amely valamilyen klasszikus művet "szólít meg", annak gondolati és poétikai problémáit, kérdéseit veti fel újra és új módon. A hagyomány folyamatos alakulásának s e mozgás iskolai megjeleníthetőségének kérdései kerülnek terítékre.

 

6. Magyartanítás és tantervkészítés: (50% elmélet – 50% gyakorlat)

A magyartanár a NAT korszakában újból és újból a helyi tanterv elkészítésének, illetve korrekciójának feladatával szembesül majd. E feladatra valamilyen szinten – legalább az átvett és adaptált tantervek megítélésének szintjén – minden magyartanárnak fel kell készülnie. E tanegység e feladathoz kíván némi alapfokú elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani.

 

II. Oktatási módszerek, munkaformák

Ø      előadások konzultációval

Ø      feladatlapos egyéni munka közös megbeszéléssel

Ø      csoportmunka (pl. a műelemzéshez kérdéssorok kitöltése, óravázlat-készítés, kiscsoportban folytatott műelemzés)

Ø      szakirodalom iskolai tanórára való transzformációja egyéni, kiscsoportos, majd közös munkában

Általánosságban arra törekszünk, hogy „tréning jelleggel” olyan munkaformákban vegyenek részt a képzés résztvevői, amelyek az interaktív tanóra modelljéül szolgálhatnak.

 

III. A résztémáknál alkalmazott ellenőrzési eljárások

Ø      Az 1. és 2. modulban feldolgozott témák alapján, azok valamelyikéhez kapcsolódó 2-4 oldalas óravázlatot kell a résztvevőknek készítenie.

Ø      A 3. és 4. modulhoz kapcsolódó, tanórán elvégezhető gyakorlatot kell – mintegy tíz percben – bemutatnia minden egyes résztvevőnek. A bemutatóhoz egyoldalas feladatlapot kérünk mellékelni.

Ø      Az 5. modulban megismert összehasonlító elemzésekhez hasonlatos szemináriumi dolgozatot kell minden résztvevőnek írnia. (Terjedelem kb. öt oldal. A tanfolyam hallgatói témalistáról válogathatnak.)

 

Az előző években többek között előadóink voltak:

 

Angyalosi Gergely, Balassa Péter, Bartha Csilla, Bengi László, Bánréti Zoltán, Beney Zsuzsa, Bécsy Ágnes, Benkes Zsuzsa, Bíró Ferenc, Dávidházi Péter, Debreczeni Attila, Eisemann György, Fabiny Tibor, Fodor Géza, Géher István, Horányi Özséb, Horváth Iván, Jobbágyné András Katalin, Kállay Géza, Kiefer István, Kugler Nóra, Kulcsár Szabó Ernő,  Kulcsár-Szabó Zoltán, Lengyel Péter,  Levendel Júlia, Margócsy István, Nádasdy Ádám, Nagy Imre, Nyilasy Balázs, Pála Károly, Poszler György, Pusztai Ferenc, Ritoók Zsigmond, Simon Attila, Spiró György, Szegedy-Maszák Mihály, Szilágyi Ákos, Szilágyi Márton, Szitár Katalin, Tolcsvai Nagy Gábor, Tverdota György és Veres András.

 

Akkreditációs szám: 338/98

A továbbképzés ára: 94 500Ft

Jelentkezési határidő: 2007. január 18.        

Jelentkezés: Magyartanárok Egyesülete

                 1088 Budapest, Múzeum u. 7.

                 e-mail: szekelyl@t-online.hu